XIN THỨ THA TỘI CON (Tv 31) - Lm. Tường Ân

ĐK: Xin thứ tha ôi lạy Chúa! Xin thứ tha muôn tội lỗi, xin thứ tha muôn tội lỗi đời con.
1. Phúc thay người được Chúa thứ tha lỗi lầm, được Chúa che lấp oan khiên tội lỗi. Vinh phúc thay những người Chúa không oán trách, trong lòng chẳng chút gian tà.
2. Những sai lầm giờ quyết đến thưa với Ngài, tự thú hết những ô nhơ lầm lỡ. Xin thú ra hết mọi xấu xa vấp ngã, để ngài lượng thứ dung tha.
3. Chúa chính là nguồn phúc chốn con nép mình, nguyện xin đưa dắt con xa ngộ biến. Xin Chúa thương trong nguồn thánh ân cứu thoát, bao bọc và đỡ nâng con.
4. Hỡi những người hiền đức hãy mau chúc tụng, hỷ hoan reo hát trong ân tình Chúa. Ai -tín trung ngay thật hãy mau cất tiếng, ca tụng -và tán dương Ngài.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới