LẠY NGÀI, XIN CỨU CON – Trương Thế Bạch

ĐK: Lạy Ngài con vua Đa-vít, lạy Ngài xin cứu giúp con. Này bà, bà có lòng tin, bà muốn gì thì sẽ được ngay.
1. Có một bà ở Ca-na-an, từ xứ ấy đến xin Người rằng: Lạy Ngài xin thương cứu tôi, con tôi bị quỉ ám Ngài ơi! Chúa thương tình vì đức tin bà, Chúa trả lời bà Chúa nói rằng: Vì bà đã có lòng tin, bà muốn gì ta sẽ ban cho.
2. Cúi xin Ngài hãy chữa cho con, lòng con đã vấn nhơ tội đời, lầm lạc đi hoang tháng năm, nghe theo lời quỉ xúi giục con. Khấn xin Ngài hãy cứu con này, cứu con khỏi lạc chốn u mê, trở về nẻo chính đường ngay, về với Ngài bên Chúa yêu thương.
3. Giữa cuộc đời cạm bẫy muôn nơi, vì ma quỉ vẫn luôn rập rình, cầu Ngài xin thương giúp con chớ sa vào tội lỗi quỉ ma. Giúp con nhìn đường lối ngay lành, tránh sa vào đường lối u mê, trọn đời theo Chúa mà thôi, nguyện suốt đời bên Chúa tin yêu.
 ***** Lạy Ngài, Xin Cứu Con (CN20TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới