NƯỚC TRỜI (CN17TNA) – Lm. Mi Trầm

1. Nước Trời kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được vội chôn vùi xuống. Vui mừng trở về bán hết gia tài, rồi mua ruộng ấy tượng trưng Nước Trời.
ĐK: Nước Trời người lành chào đón, kẻ dữ loại ra. Nước Trời kẻ dữ loại ra người lành chào đón.
2. Nước Trời như là ngọc quý trên đời. Người kia tìm được định mua ngọc quý. Vui mừng trở về bán hết gia tài, rồi mua ngọc quý tượng trưng Nước Trời.
3. Nước Trời như là mẻ cá dưới biển. Nầy cá đầy thuyền gồm tốt và xấu. Lên bờ bỏ giỏ cá tốt nơi nầy, và con nào xấu bị quăng ra ngoài.
***** Nước Trời (Mt 13,44-52 - CN17TNA)
***  Imprimatur: 30.6.2020 - Gp. Nha Trang

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới