THÁNH VỊNH 131 (15.8) – Dương Quang

ĐK: Lạy Chúa xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi.
1. Này đây khi ở Ep-ra-tha, chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia, chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia-a. Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, phủ phục trước bệ rồng.
2. Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính, kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo. Vì vua Đa-vít trung thần của Chúa, xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.
3. Vì Đức Chúa đã chọn Si-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự. Người phán: "Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời. Ta sẽ ngự nơi này vì Ta ưa thích".
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Alleluia.
  ***** Thánh Vịnh 131 (Vọng Đức Mẹ Lên Trời)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới