CHÚA LÀ VUA TÌNH YÊU (CN34TNA) – La Thập Tự

1. Chúa là Vua, sao Ngài không mặc áo cẩm bào? Chúa là Vua, sao Ngài đã chịu chết đồi cao? Chúa ôi! Có phải vì con mà Chúa nhục thân; có phải vì yêu để cứu trần nhân; Chúa bỏ trời cao mà chết khổ đau. 
ĐK: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô! Ngài là Vua tình yêu, Ngài là Vua khiêm hạ, Ngài là Vua trên hết các vua. Hôm nay xin thưa với Ngài: Cho con làm thần dân Chúa. Xin dâng tâm tư xác hồn, phục vụ cho Nước Ngài thôi. 
2. Chúa là Vua, lo toàn dân vùng thoát tử thần. Chúa là Vua, lo toàn dân mặc lấy tình yêu. Chúa ôi! Chúa là tự thân người khách lỡ chân, Chúa là trần nhân nghèo đói nài xin, Chúa là người đau chờ đón ủi an. 
3. Nếu đời ta, mong là dân của Nước thiên đường. Nếu đời ta, mong là dân của Nước tình thương. Hãy đi! Giúp người nghèo xơ một bát gạo cơm, giúp người khổ đau một phút ủi an, giúp người tù nhân một tiếng hỏi thăm. 
4. Nếu đời ta, không nhìn xem người sống quanh mình. Nếu đời ta, lo mình thôi rồi cứ lặng thinh. Nhớ cho! Chúa sẽ lặng thinh vào cuối đời ta, Chúa sẽ lìa xa và đoán phạt ta, Chúa sẽ chẳng thương mà đoán phạt ta..
***** Chúa Là Vua Tình Yêu (Chúa nhật 34 Thường Niên A)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới