Thánh vịnh 121 Tv.121 [Chúa Nhật 1 mùa vọng] LM Thái Nguyên

ĐK. Vui thay! Khi người ta đến nói với tôi rằng: Chúng ta hãy cùng nhau lên đền thánh Chúa nào. Chúng ta hãy cùng nhau lên đền thánh Người.

 1. Vui thay khi thiên hạ bảo tôi: Chúng ta hãy lên đền thờ Chúa. Chính đây hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng tôi đứng nơi cửa thành rồi.

2. Giê-ru-sa-lem được dựng xây khác chi những đô thành kiên cố. Biết bao nhiêu con dâng của Chúa, đang tiến lên đến nơi cửa đền thờ.

3. Con dân theo như luật truyền xưa, tiến lên để ca ngợi danh Chúa. Chính đây là ngai tòa Đa-vít, được đắp xây để xét xử người dân.

4. Xin cho Gia-liêm được bình an, chúc cho dân luôn được hưng thái. Những mong cho dinh cơ bình an, và đó đây vẫn luôn hằng đẹp tươi.

Tung hô tin mừng

Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Chúa ơi! Xin hãy tỏ lòng từ bi và ban ơn cứu độ chúng con. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới