Thánh vịnh 14 [Tv.14] Ai đây sẽ đến - La Thập Tự

 ĐK. Ai đây sẽ đến ở trong nhà Chúa. Ai đây sẽ đến ngụ trong nhà Ngài.

1. Ấy là người sống thanh liêm, thực thi công bình bác ái. Lòng không nghĩ điều dối gian, lưỡi không bịa lời vu oan.

2. Ấy là người sống công minh, người không lăng nhục kẻ khác. Người không khinh rẻ ác nhân, kính yêu người thờ danh Cha.

3. Ấy là người sống quang minh, thề không khi nào thất hứa. Chẳng ăn hối lộ những ai, tháng năm một niềm tin yêu.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới