Thánh vịnh 14 [Tv.14] Ai vào nhà Chúa - Vũ Đình Ân

ĐK. Ai (là) ai sẽ vào và ai (là) ai cư ngụ trên núi thánh Ngài. Đó (là) người công chính luôn sống theo đức công bình tâm ngay lành.

1. Người đó không hề cáo gian không mưu hại anh em thân thuộc và thực thi điều công chính trong lòng nghĩ điều chân thật.

2. Người đó không đặt lãi vay không thu lời anh em xa gần và còn cho người đói khát no đầy lương thực sữa ngon.

3. Người đó luôn thực sống vui luôn yêu người như yêu thân mình và thực thi điều răn Chúa loan truyền lẽ thật Phúc Âm.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới