Thánh vịnh 21 [Tv.21] Sao Ngài bỏ Con - Tường Ân

 ĐK.Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa lìa bỏ con. Sao Ngài đã quên con.

1.Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ cười chê và lắc đầu: “Hắn tin cậy nơi Thiên Chúa, cứu hắn đi nếu Ngài yêu thương”.

2.Côn đồ xúm quanh bọn khuyển trông canh, lòng bàn tay và bàn chân bị chúng chọc. Vết thương đòng roi đâm thấu, những đốt xương đếm được trên con.

3.Y phục của con ho sẻ chia nhau, họ đùa vui và bỏ thăm mảnh áo dài. Cúi xin Ngài mau bênh đỡ, cứu giúp con chớ lìa xa con.

4.Danh Ngài chúng con nguyện sẽ ca khen, tại hội công miệng truyền rao: “Hãy kính sợ hỡi miêu duệ nhà Gia-cóp, Is-ra-el hãy cùng tôn vinh”.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới