TỪ VỰC SÂU (CNL*CN28TN) – Nguyên Hữu

Từ vực sâu, từ vực sâu, con kêu lên Chúa. Từ vực sâu, từ vực sâu con khấn xin Ngài.
1. Xin thương con lạy Chúa khứng để tai, nghe con kêu cùng Chúa suốt đêm ngày. 
Cộng đoàn: Vì nơi Chúa đầy lòng từ ái, Ngài ban ơn rộng rãi chứa chan. Chúa cứu chuộc toàn dân Ít-ra-en, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
2. Con van xin Ngài xoá hết tội con, nơi tôn nhan nào có ai vẹn toàn. 
Cộng đoàn: Vì nơi Chúa đầy lòng từ ái, Ngài ban ơn rộng rãi chứa chan. Chúa cứu chuộc toàn dân Ít-ra-en, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
3. Trong yêu thương Ngài vẫn tha tội luôn, cho muôn dân được biết tôn sợ Ngài. 
Cộng đoàn: Vì nơi Chúa đầy lòng từ ái, Ngài ban ơn rộng rãi chứa chan. Chúa cứu chuộc toàn dân Ít-ra-en, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
4. Như quân canh hằng ngóng ánh bình minh, con trông mong được Chúa đoái thương nhìn. 
Cộng đoàn: Vì nơi Chúa đầy lòng từ ái, Ngài ban ơn rộng rãi chứa chan. Chúa cứu chuộc toàn dân Ít-ra-en, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
5. Tôi luôn tin lời Chúa phán cùng tôi, Ít-ra-en nào hãy trông cậy Người. 
Cộng đoàn: Vì nơi Chúa đầy lòng từ ái, Ngài ban ơn rộng rãi chứa chan. Chúa cứu chuộc toàn dân Ít-ra-en, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
Kết: Từ vực sâu, từ vực sâu, con kêu lên Chúa. Từ vực sâu, từ vực sâu con khấn xin Ngài.
***** Từ Vực Sâu (Ca nhập lễ CN28TN)
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới